Możesz pomóc już dziś

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

https://msza-online.net/msze-swiete-na-zywo-po-polsku/

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

  Z a p r o s z e n i e

   Stowarzyszenie im. Larsa i Wawrzyńca Engeströmów w Ceradzu Kościelnym, serdecznie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym dotyczącym heraldyki. Proponujemy zaprojektowanie i wykonanie herbu własnego lub rodzinnego. Herby, jako znaki rozpoznawcze osób, rodzin, grup społecznych i jednostek terytorialnych oraz państw, funkcjonują od czasów starożytnych. Nasz herb  w postaci orła piastowskiego został ustanowiony 26 czerwca 1295 r. w dniu koronacji Przemysła II na króla Polski. W XIV wieku herby pojawiły się na  ziemiach polskich jako znaki rycerstwa, które wskutek nadań dóbr ziemskich przekształciło się w warstwę społeczną nazywaną szlachtą. Reguły tworzenia herbów były ściśle określone. W okresie zaborów władze państw okupujących polskie ziemie wprowadziły tzw. legitymację szlachectwa polegającą na udowodnieniu pochodzenia od właściciela co najmniej jednej wsi. Dawało to prawo do posługiwania się herbem. Odrodzona po zaborach niepodległa Rzeczpospolita Polska, w imię zrównania w prawach wszystkich obywateli zlikwidowała stan szlachecki. Uczynił to polski Sejm Ustawodawczy w Konstytucji uchwalonej w dniu 17 marca 1921 roku. Obecnie posiadanie herbu rodowego ma znaczenie jedynie historyczne. Kultywowanie tego przez potomków dawnej szlachty świadczy o nawiązywaniu do kultury przodków. Tworzenie nowych herbów przez jednostki terytorialne, których godło na ogół zawiera elementy odwołujące się do chlubnej przeszłości, podlega kontroli państwowej Komisji Heraldycznej, natomiast w tworzeniu herbów prywatnych nie ma żadnych ograniczeń.

  W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół z terenu parafii Ceradz Kościelny, a także  młodzież do lat 18. Format pracy nie powinien przekraczać arkusza A3. Technika plastyczna dowolna. Do pracy prosimy dołączyć wyjaśnienie motywu wyboru takiego, a nie innego godła na herbowej tarczy. Szczegóły zostały przedstawione w załączonym regulaminie konkursowym.

   Dla uczestników zwycięskich i wyróżnionych prac organizatorzy przewidują nagrody.

 

Regulamin Konkursu

I. ORGANIZATOR:

Organizatorem konkursu jest  Stowarzszenie im. Larsa i Wawrzyńca Engestromów w Ceradzu Kościelnym z siedzibą przy ul. Bukowskiej 4, 62-080 Tarnowo Podgórne.

II. CELE KONKURSU

Cele konkursu jest  podniesienie świadomości społecznej o roli  i znaczeniu herbów na przestrzeni lat oraz poznanie znaczenia i wyjątkowości własnej rodziny.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA:

·Konkurs skierowany jest do dzieci i mlodzieży Parafii Ceradz Kościelny.

·Prace oceniane będą w trzech przedziałach wiekowych:

             - klasy I-IV

             - klasy V-VIII

             - młodzież ponadpodstawowa do 18 roku życia

·Zadanie uczestnika: wykonanie pracy plastycznej, której tematem przewodnim będzie herb własnej rodziny.

Wymagania:

             - technika i materiał wykorzystany do stworzenia pracy – dowolne;

             - wielkość pracy powinna mieścić się w formatach do A3;

             - każdy uczestnik może przekazać tylko jedną pracę;

             - praca powinna być podpisana na odwrocie;

·Prace konkursowe można dostarczyć do 22 kwietnia 2022r do:

             -  Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Ceradzu Kościelnym  (w godzinach  otwarcia sekretariatów) ,

             - Szkoły Podstawowej im. Józefa Gibowskiego w Grzebienisku  (w godzinach otwarcia  sekretariatów) ,

             - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bytyniu (w godzinach otwarcia sekretariatów),

             - lub do salki parafialnej w Creadzu Kościelnym dnia 23 kwietnia w godz. od 10:00 do 12:00.

·Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 7.05.2022r. w Zespole Pałacowo -Parkowym  w Jankowicach podczas eventu zorganizowanego przez Organizatora konkursu.

·Do nadesłanych prac należy dołączyć n/w załączniki:

             - dane autora: imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, telefon kontaktowy i wyjaśnienie,   uzasadnienie wyboru motywu pracy (załącznik nr 1- karta informacyjna);

             - oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów udziału  w konkursie (załącznik nr 2);

             - zgodę na wykorzystanie dzieła przez organizatorów do celów promocyjnych

             i edukacyjnych (załącznik nr 3 - oświadczenie).

·Niedostarczenie w/w formularzy (karta informacyjna, oświadczenie RODO, zgoda na wykorzystanie prac) wykluczy udział w konkursie, a przesłane prace zostaną niezwłocznie zniszczone.

·W razie wątliwości związanych z herbem, pochodzeniem, czy ideą powstawania herbu,  można kierować pytania do nauczycieli historii, plastyki, techniki w danych szkołach, bądź wysyłać zapytania do p. Leszka Krajkowskiego na adres leszek.krajkowski@wp.pl

·Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które nie spełniają powyższych wymogów.

IV. NAGRODY:

·Jury,  podczas oceniania prac, będzie brało pod uwagę:

-   pomysł

-   estetykę wykonania herbu

-   uzasadnienie wyboru tematyki danego herbu

·Organizator przewidział nagrody dla najlepszych prac w danej kategorii wiekowej Przewiduje się również możliwość przyznawania wyróżnień. Nagrody zostaną przesłane laureatom i wyróżnionym na adres wskazany w karcie informacyjnej lub przekazane osobiście podczas eventu. Uczestnicy konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora.

V. ADMINISTRATOR DANYCH

·Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku

z realizacją konkursu „Herb Rodzinny”, jest Stowarzyszenie im. Larsa i Wawrzyńca Engestromów w Cradzu Kościelnym.

Organizator dochowuje wszelkich starań celem zachowania poufności pozyskanych danych, nie udostępnia innym podmiotom danych osobowych podanych dla celów marketingowych, w sposób umożliwiający im wykorzystanie danych dla własnych celów, ani tym bardziej danych nie odsprzedaje.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

·Cele – dane zbierane są i przetwarzane na potrzeby organizacji Wydarzenia, rejestracji uczestników oraz umożliwienia udziału, rozstrzygnięcia i publikacji rozstrzygnięcia ewentualnych konkursów przeprowadzonych w ramach Wydarzenia, wydania nagród oraz rozliczenia prowadzonych działań z odpowiednimi organami i instytucjami publicznymi/państwowymi. Dane mogą być również przetwarzane w związku

z rozpatrywaniem reklamacji lub postępowań realizujących roszczenia wynikające z przepisów prawa. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

·Podstawą prawną przetwarzania przez administratora danych osobowych podanych  na potrzeby udziału w wydarzeniu jest: wyrażenie zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z motywem 32, 42, 43; niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym tj. art. 6 ust. 1 lit. e w zw. z motywem 45; oraz jako prawnie usprawiedliwiony cel administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) w zw. z motywem 47 – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

·Uczestnik przystępując do udziału w Wydarzeniu, wyraża zgodę na gromadzenie

i przetwarzanie przez Stowarzyszenie im. Larsa i Wawrzyńca Engestromów w Cradzu Kościelnym podanych danych osobowych wyłącznie w celach związanych bezpośrednio z Wydarzeniem i jego organizacją.

·Osoby biorące udział w Wydarzeniu lub rodzice/opiekunowie prawni dzieci biorących w nim udział wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku/wizerunku dziecka przez Stowarzyszenie im. Larsa i Wawrzyńca Engestromów w Cradzu Kościelnym. Zgoda obejmuje takie formy publikacji zdjęć i filmów zawierających wizerunek, zarejestrowany podczas organizacji i realizacji Wydarzenia, jak: udostępnienie na stronie internetowej oraz zamieszczenie  w materiałach promocyjnych i informacyjnych Stowarzyszenia.

© Parafia pw. św. Stanisława Biskupa - Ceradz Kościelny
Wykonanie: Solmedia.pl